Chính sách bảo mật

Do tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ tuân thủ "Luật bảo vệ thông tin cá nhân" và Chính sách bảo mật này và cố gắng bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.

Định nghĩa thông tin cá nhân.

Thông tin về khách hàng cá nhân (sau đây gọi là "thông tin cá nhân") đề cập đến thông tin có thể xác định khách hàng, như tên, địa chỉ, số điện thoại của khách hàng. Nó cũng bao gồm thông tin có thể xác định các cá nhân bằng cách khớp với thông tin khác.

0981818146